Εργαλεία αξιολόγησης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης αποτελούν κεντρικό ζητούμενο των λύσεων της InEdu και στο πνεύμα αυτό η εκπαιδευτική μας πλατφόρμα (LMS), υποστηρίζει σειρά διαδικασιών αξιολόγησης στη βάση ερωτηματολογίων, που με τη σειρά τους περιλαμβάνουν πολλαπλούς τύπους ερωτήσεων και ενιαία διαχείριση αποτελεσμάτων και αναφορών. Στο παραπάνω πνεύμα η εργαλειοθήκη της InEdu περιλαμβάνει αφενός την εφαρμογή iSpring για τη δημιουργία ερωτηματολογίων,  αφετέρου την εφαρμογή (app) με την επωνυμία InEdu Learning Spring -που λειτουργεί στο πλαίσιο του Office 365- για τη διαχείριση και προβολή των αποτελεσμάτων των διαδικασιών αξιολόγησης.